Узи больной печени: УЗИ печени: что показывает,процедура, нормы

Содержание

Page not found | Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

Журнал орієнтований на лікаря-практика і його потреби. Журнал грунтується на клінічній доказовій базі, алгоритмах діагностики, лікування та профілактики, призводить максимальну кількість корисного ілюстративного матеріалу, на сайті журналу наводяться відео лекції та тестові завдання, що дають можливість фахівцеві в режимі он-лайн перевірити і підвищити свої знання.

Особливість нашого журналу — практично-орієнтований підхід, а також впровадження дистанційних форм навчання у повсякденну діяльність лікаря.

Статті публікуються українською, російською та англій- ською мовами. Приймаються в першу чергу оглядові статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної медицини, які можуть бути використані для дистанційної освіти лікарів та підвищення їх післядипломної освіти.

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів: •автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень.

Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

На сайті журналу постійно оновлюються клінічні протоколи та рекомендації щодо внутрішній медицині. Оформіть передплату на оновлення на сайті заповнивши форму, наведену вище і Ви завжди будете отримувати електронну розсилку з оновленнями.

Ми завжди відкриті для діалогу і співпраці. Ми будемо дуже вдячні за поради та рекомендації, які Ви можете надсилати нам. Ми дуже сподіваємося, що це видання отримає підтримку як у лікарів, так і у працівників системи післядипломної освіти. Ми вдячні всім, хто співпрацює з нашим виданням, і всім читачам за інтерес до основних проблем сучасної медицини!

Засновником журналу є Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики — сімейної медицини». Харківська медична академія післядипломної освіти: Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології. Харківський національний медичний університет: кафедра внутрішньої медицини №3.

Для кореспонденції: [email protected]

УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы


УЗИ органов брюшной полости (ультразвуковое исследование органов живота) – это один из наиболее доступных и информативных методов диагностики состояния различных органов брюшной полости. Практически все органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная железа, мочевой пузырь, селезенка)  имеют достаточные размеры и плотность и хорошо отражают ультразвук, что позволяет легко сканировать их с помощью ультразвука. Во время проведения УЗИ внутренних органов определяются и их размеры, толщина их стенок, структура их тканей и составных элементов. УЗИ органов брюшной полости в любом возрасте совершенно безболезненно и безопасно.
   УЗИ печени является простым, быстрым и недорогим методом исследования структуры печени.
Как правило, УЗИ печени рекомендуют пройти в следующих случаях:
• при подозрении на большинство заболеваний печени (гепатит, цирроз печени и др. )
• при подозрении на доброкачественную или злокачественную опухоль печени
• при подозрении на абсцесс (полость с гноем) в печени или паразитов (например, эхинококкоз)
• при травмах брюшной полости
• с целью контроля проводимого лечения заболеваний печени.
УЗИ печени не требует специальной подготовки, однако, людям с предрасположенностью к повышенному газообразованию рекомендуется за несколько дней до исследования исключить из рациона следующие продукты питания — капуста, газированные напитки, бобовые и т.д. Исследование по возможности рекомендуется проводить натощак.
   УЗИ желчного пузыря рекомендуется пройти людям с подозрением на холецистит (пациенты, которые периодически испытывают боли в правом подреберье после приема жирной пищи), а также при желтухе, подозрении на желчнокаменную болезнь, закупорку желчевыводящих путей камнем желчного пузыря или опухолью, дискинезию желчевыводящих путей и т.д.
УЗИ желчного пузыря необходимо проходить натощак, желательно, чтобы между последним приемом пищи и обследованием прошло не менее 6 часов. Это облегчит проведение исследования, так как в отсутствие приема пищи желчь скапливается в желчном пузыре и позволяет лучше оценить его состояние. При повышенном газообразовании в кишечнике (метеоризме) за 3-4 дня до УЗИ желчного пузыря рекомендуется соблюдать диету, которая исключает продукты, способствующие образованию газов (молоко, бобовые, капуста, газированные напитки и т.д.)
   Поджелудочная железа – это орган, который располагается позади желудка и принимает участие в пищеварении, а также вырабатывает некоторые гормоны (инсулин, гюкагон и пр.).
УЗИ поджелудочной железы рекомендуется провести при подозрении на острый и хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы), а также при желтухе (подозрение на опухоли или рак поджелудочной железы), и появлении  симптомов других заболеваний поджелудочной железы (например, диабет 1 типа).
УЗИ поджелудочной железы производится натощак: между исследованием и последним приемом пищи должно пройти не менее 6 часов. При склонности к газообразованию, рекомендуется за 3-4 дня до исследования исключить из рациона питания продукты, способствующие газообразованию в кишечнике: молоко, капуста, бобовые, газированные напитки.
   УЗИ селезенки, как правило, проводится во время УЗИ других внутренних органов (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и т.д.). На УЗИ оцениваются размеры селезенки, ее форма, однородность структуры и т.д.
Специальная подготовка к УЗИ селезенки не требуется. Однако, учитывая тот факт, что одновременно с УЗИ селезенки проводится исследование других органов брюшной полости, рекомендуется соблюдать вышеперечисленные правила.
   УЗИ почек является простым, доступным методом исследования, который позволяет определить состояние почек и выявить некоторые заболевания мочевыделительной системы у детей и взрослых.
УЗИ почек рекомендуется произвести в случае появления болей в поясничной области, при подозрении на воспалительные заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), аномалии развития почек или почечных сосудов (что может проявляться артериальной гипертензией), при симптомах мочекаменной болезни, подозрении на опухоль почки, при длительной температуре неясного происхождения и т. д. УЗИ почек не требует специальной подготовки.
  УЗИ мочевого пузыря – это метод исследования мочевого пузыря, который рекомендуется пройти при подозрении на одно из заболеваний мочевыделительной системы. УЗИ мочевого пузыря позволяет оценить его форму, состояние стенок, содержимое и проходимость шейки мочевого пузыря (место, где мочевой пузырь переходит в уретру – мочеиспускательный канал). Как правило, УЗИ мочевого пузыря рекомендуется пройти при нарушении оттока мочи, боли при мочеиспускании, наличии крови в моче, травмах мочевого пузыря и т.д.
Для получения достоверных результатов исследования мочевой пузырь на момент УЗИ должен быть наполнен. За 30 минут перед исследованием рекомендуется выпить около 1-1,5 л воды и при появлении позывов к мочеиспусканию не опорожнять мочевой пузырь, а дождаться проведения обследования.

Ответить

УЗИ печени и желчного пузыря

УЗИ печени

На сегодняшний день используются специальные аппараты с высокой разрешающей способностью, которые работают в режиме реального времени. Ультразвуковое обследование занимает всего несколько минут, но даже за это короткое время можно увидеть расширение желчных протоков, болезни желчного пузыря, опухоли и некоторые диффузные изменения.

Основные показания к УЗИ органов брюшной полости:
 • подозрение на наличие новообразования
 • подозрение на поражение печени
 • травмы брюшной полости
 • уточнение локализации метастазов
 • контроль в ходе лечения
 • диспансерный осмотр

Кроме того, осмотр проводится для анализа состояния печени перед биопсией.

В норме печень должна иметь неоднородную эхогенность, должны быть четко виды печеночная и воротная вены, аорта, нижняя полая вена.

При проведении УЗИ желчного пузыря определяется его размер, толщина стенок, состояние окружающих тканей, проходимостью

При помощи УЗИ печени выявляется:
 • увеличение размеров без изменений структуры (возможно при циррозе, хроническом гепатите)
 • повышенное содержание жира (симптом жировой дистрофии)
 • увеличенный диаметр сосудов (возможно при поражении печеночной вены)
 • расширенная воротная вена (повышение давления в вене возможно при циррозе печени)
 • обструкция или рубцовые изменения воротной вены (вследствие опухоли или тромба)
 • скопление сосудов при кавернозной трансформации (вызывается хроническим тромбозом воротной вены)
 • наличие множественных или одиночных новообразований (как доброкачественных, так и злокачественных)
 • признаки опухолевидного образования
 • признаки сосудистого новообразования
 • кисты, очаговые изменения (размером более 1 см)

Часто встречающееся новообразование, которое позволяет определить ультразвуковое исследование – кавернозная гемангиома. Для точного диагностирования, как правило, требуется, чтобы образование не превышало 3 см и нормальные результаты печеночной пробы. В этом случае дополнительных исследований не требуется.

Если же обследование показало необычный вид очага поражения (с подозрением на метастазы), который, к тому же, превышает 3 см, требуется проведение динамической компьютерной томографии с контрастированием, магнитно-резонансной томографии и изотопного исследования с мечеными эритроцитами.

УЗИ позволяет выявить диффузные заболевания печени и пороки развития.

Кроме того, сегодня ультразвуковое обследование считается одним из эффективных методов для исключения у больных циррозом печени гепатоцеллюлярной карциномы (рак).

При подозрении на абсцесс печени также необходимо проведение ультразвукового исследования.

Сделать УЗИ печени и желчного пузыря ✅ цены в Москве

УЗИ печени ― один из наиболее эффективных диагностических методов, позволяющих получить практически полную информацию о функционировании и состоянии этого жизненно важного органа при невысокой стоимости; пройти ультразвуковое исследование вы сможете в медицинском центре «Чудо Доктор» в Москве.

Благодаря УЗ-диагностике печени врач может определить ее форму и размеры, структуру тканей, положение относительно других органов брюшной полости. Своевременно проведенное обследование позволит вовремя обнаружить и предотвратить множество заболеваний, включая циррозы и опухоли различной природы.

Показания для проведения УЗИ печени

Ультразвуковую диагностику, как правило, назначает лечащий врач: гастроэнтеролог, хирург, гепатолог, онколог или другой специалист. Плановые УЗИ в обязательном порядке проводятся:

 • при диагностированных заболеваниях печени;
 • во время беременности;
 • в рамках регулярных профилактических обследований.

Внеплановое УЗИ печени и желчного пузыря может быть назначено, если у пациента присутствуют следующие жалобы:

 • боль и чувство тяжести в правом подреберье;
 • резкое снижение веса;
 • ночные повышения температуры тела;
 • вздутие живота, появление на нем венозного рисунка;
 • желтый оттенок кожных покровов и склер;
 • привкус горечи во рту, изжога;
 • белый налет или трещины на языке;
 • изменение запаха пота;
 • обесцвечивание кала;
 • темный цвет мочи;
 • зуд и сухость кожи, ломкость ногтей и др.

Врач может назначить пациенту ультразвуковое исследование печени при появлении отклонений в общем анализе крови, обнаружении гельминтов, длительном приеме некоторых лекарственных препаратов, оказывающих токсическую нагрузку на этот орган. Отсутствие жалоб на самочувствие не должно стать поводом для отказа от обследования. Многие заболевания печени на начальных этапах протекают бессимптомно и могут быть обнаружены только во время УЗИ.

Какие заболевания печени диагностируют с помощью УЗИ?

Исследование позволяет изучить структуру и особенности функционирования органа:

 • размеры,
 • расположение,
 • строение отдельных долей.

Комплексное УЗИ печени и желчного пузыря показывает также состояние системы печеночного протока и сфинктеров, ответственных за продвижение желчи. В сочетании с ультразвуковой допплерографией сосудов исследование отражает состояние кровотока, целостность и толщину сосудистых стенок, диаметр просветов и извилистость артерий, вен и капилляров.

В нашей клинике вы можете по доступной стоимости сделать УЗИ печени для уточнения диагноза при неоднозначной клинической картине. По результатам процедуры выявляются следующие патологии:

Воспалительные процессы. Сопровождает гепатит и желчнокаменную болезнь. На УЗ-изображении определяются диффузные изменения всей поверхности органа, неровный и волнистый контур.

Цирроз. На начальных стадиях заболевания размеры органа увеличены, на поздней – уменьшены из-за гибели клеток. Возможен дисбаланс в величине правой и левой части. Поверхность органа неровная, узловатая, изменена архитектоника сосудов, ткани склерозированы.

Новообразования и метастазы. Доброкачественные и злокачественные неоплазии – опухоли, кисты, липомы, метастазы – отображаются как очаги с отличающейся эхогенностью (чаще повышенной).

Гепатит. На УЗИ обнаруживается увеличение печени, неоднородность структуры и отечность тканей. Возможны признаки воспаления, фиброза, уменьшение плотности ткани.

Болезнь Бадда-Киарри. Диагностируется нарушение оттока крови от органа, извилистость и сужение просвета печеночных вен. Характерный признак – увеличение размеров хвостатой доли.

Жировая дистрофия. Эхогенность пораженного органа увеличена, возможны изменения его паренхимы различного характера и локализации.

Результатов УЗИ печени зачастую недостаточно для точного определения заболевания, поэтому не используются для постановки диагноза изолированно. Выявленные патологические изменения рассматриваются в комплексе с клинической картиной, данными анамнеза и лабораторных исследований крови.

Противопоказания для ультразвуковой диагностики

УЗИ печени и желчного пузыря может быть назначено взрослым и детям практически без ограничений. Обследование отличается высокой информативностью, неинвазивностью и безопасностью. Благодаря этим качествам УЗИ может проводиться многократно в ограниченный период времени. Единственным противопоказанием может стать гнойное или травматическое поражение кожных покровов в области живота. В этом случае контакт с датчиком может причинить пациенту дискомфорт.

Подготовка к ультразвуковому исследованию печени и желчного пузыря

Специалисты клиники «Чудо Доктор» предоставляют пациентам индивидуальные рекомендации, как подготовиться к УЗИ. Они могут зависеть от возраста, веса, телосложения, сопутствующих заболеваний и общего самочувствия человека. Вместе с тем существуют общие правила, о которых пациент должен знать:

Перед тем как сделать УЗИ печени, необходимо освободить кишечник от газов. Для этих целей за несколько дней до обследования пациенту может быть назначена низкоуглеводная диета. Дополнительно врач может скорректировать питьевой режим и рекомендовать прием сорбирующих препаратов, таких как «Энтеросгель», «Смекта», «Эспумизан».

Если у пациента имеются проблемы с пищеварением или запоры, специалист может дополнительно назначить прием ферментных препаратов («Панкреатин», «Фестал», «Мезим»).

УЗИ выполняется натощак, поэтому желательно его проходить утром. Пить воду или чай перед визитом в клинику также не рекомендуется. За час до обследования можно сделать клизму, чтобы дополнительно очистить кишечник.

Как делают УЗИ печени и желчного пузыря?

Процедура занимает не более получаса, в течение которых:

1

Пациент освобождает от одежды живот и ложится на спину. Все УЗ-исследования брюшной полости проводятся на вдохе.

2

Специалист настраивает оборудование и подбирает необходимый датчик. После этого на область обследования наносится акустический гель, улучшающий передачу ультразвука.

3

Врач плавно перемещает датчик по животу пациента, сканируя печень и желчный пузырь, осматривая окружающие ткани и структуры организма.

УЗИ проводится безболезненно, не причиняет пациенту дискомфорта и не вызывает побочных эффектов. Акустический гель, который применяется во время обследования, имеет нейтральный состав и не раздражает кожу. Ультразвуковой метод диагностики позволяет сразу же получить и обработать данные в виде снимков или видеозаписи органа.

Что показывает УЗ-диагностика печени?

Расшифровка результатов исследования выполняется в присутствии пациента и включает следующие показатели:

 • Размеры печени. Врач вычисляет размеры органа, определяет его эхогенность.
 • Диаметр желчных протоков. В норме этот показатель составляет не более 3 мм. Диаметр большого желчного протока больше ― около 5 мм.
 • Характеристики вен и артерий. Воротная вена имеет диаметр от 10 до 15 мм, печеночная ― от 6 до 10 мм, нижняя полая вена ― от 20 до 25 мм. Нормальные показатели толщины печеночной артерии ― 4―6 мм.
 • Структура. Должна быть однородной, без зернистости. Оценивая этот параметр, врач ориентируется на показатели эхогенности тканей печени.
 • Форма. Печень должна иметь ровные четкие контуры по всему периметру. Нижний угол органа должен быть остроконечным.
 • Расположение. Основная часть печени находится в правом подреберье. Здоровый орган не выходит за пределы реберного «каркаса».

Отклонения от нормальных показателей должны стать поводом для проведения дополнительной диагностики и дальнейшего наблюдения за пациентом. На основании УЗИ печени и желчного пузыря врач может диагностировать множество заболеваний.

 • Увеличение размеров органа может указывать на воспалительные процессы.
 • Уменьшение печени при повышении эхогенности может отражать процесс замещения здоровой ткани на фиброзную при циррозе.
 • Увеличение диаметра желчного протока, как правило, свидетельствует о нарушении оттока желчи. Причины появления патологии могут быть разные, но наиболее распространенные ― образование «преграды» в виде камней, опухоли или скопления паразитов.

Многие болезни печени протекают бессимптомно и не диагностируются на ранних стадиях, поскольку орган практически лишен нервных окончаний. В связи с этим пациентам рекомендуется регулярно проходить профилактические осмотры и выполнять УЗИ брюшной полости.

Почему вам стоит сделать УЗИ печени в клинике «Чудо Доктор» в Москве?

Квалифицированные врачи

Вас примет опытный практикующий специалист, который умеет обращаться с современным оборудованием и регулярно проходит курсы повышения квалификации.

Оборудование экспертного класса

УЗИ печени и других органов проводится на современных аппаратах экспертного уровня, позволяющих выполнять не только двухмерное сканирование, но и доплерографию.

Сервис для взыскательных пациентов

Вы сможете записаться к врачу на любой день недели и пройти обследование в выбранное время. Мы принимаем пациентов без перерывов и выходных.

Широкий спектр медицинских услуг

При необходимости вы сможете получить консультацию гепатолога или гастроэнтеролога по результатам проведенного обследования, а также сдать дополнительные анализы.

Если вам необходимо сделать УЗИ печени и желчного пузыря, уточнить цены и другие важные детали, обратитесь в клинику «Чудо Доктор» по телефону в Москве или заполните онлайн-форму на сайте. Мы готовы вас проконсультировать и ответить на возникшие вопросы.

Сделать узи печени по цене 600 руб в Санкт-Петербурге

Ультразвуковое исследование печени позволяет определить особенности работы органа. Оно проводится при наличии симптомов некоторых заболеваний, а также с профилактической целью для лиц, входящих в группу риска

Показания к диагностике

УЗИ назначают при подозрении при следующих состояниях и болезнях:

 • Пациент демонстрирует «печеночные» симптомы: желтые склеры и кожа, слабость, тошнота, полное отсутствие аппетита.
 • Больной жалуется на боль в животе в районе железы, при пальпации обнаруживается увеличение размера.
 • Хронический гепатит в анамнезе.
 • Заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы.
 • Коричневая моча на фоне обесцвеченного кала.
 • Травмы живота.
 • Динамический контроль состояния железы при химиотерапии, длительной медикаментозной терапии.
 • Женщинам – при назначении оральных контрацептивов.

УЗИ печени проводят:

 1. для уточнения диагностики ранее полученных исследований и подозрений на патологию в данном органе;
 2. при плановой диспансеризации;
 3. по срочным показаниям.

Какие заболевания печени может показать УЗИ?

 • Острый и хронический гепатиты. Характеризуются увеличением размеров органа, неоднородностью его структуры, бледностью сосудистого рисунка.
 • Цирроз. УЗИ в таком случае показывает нарушение организации сосудистой сетки и паренхимы органа. На первых этапах развития болезни отмечается увеличение его размера, тогда как на более поздних стадиях, напротив, наблюдается уменьшение. Левая доля обычно больше правой, наблюдается наличие узелков, неровностей и бугристостей контуров.
 • Метастазы. Злокачественные новообразования, установить первичный очаг которых обычно невозможно. Чаще всего являются множественными.
 • Гепатомы. Злокачественные образования, отличающиеся быстрым ростом. Зачастую появляются после хронических заболеваний данного органа.
 • Кисты. Углубления размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, заполненные жидкостью.

Противопоказаний к данному методу диагностики нет. Если же ультразвуковая диагностика не подтвердила наличие новообразований, но подозрение на них все же имеется, проводится МРТ.

Многих интересует, делают ли УЗИ печени во время беременности. Желательно сделать его перед зачатием, но если женщина уже находится в положении, проводить ультразвуковую диагностику также разрешается.

Противопоказания

Процедура является безболезненной, не подразумевает агрессивного воздействия на организм с помощью введения специальных препаратов и жидкостей. Обследование проводится амбулаторно.

Абсолютных противопоказаний к нему нет, но исследование переносится если пациент принимал препараты, которые могут изменить клиническую картину. Возможно появление инфекционных заболеваний кожи в зоне проекции печени. Тогда для профилактики распространения болезни дата проведения УЗИ переносится.

К противопоказаниям относится и употребление пациентом спиртных напитков, пищи, которые становятся причиной метеоризма. В таком случае увеличивается возможность постановки ошибочного диагноза.

Подготовка пациента к процедуре

Она нужна для получения более точных сведений о здоровье человека. На момент обследования в кишечнике не должно быть газа, поэтому рекомендуется обследование натощак или с изменением рациона.

За несколько дней до УЗИ исключается клетчатка, капуста, цельное молоко, бобовые, фрукты и хлеб.

Иногда врач назначается прием сорбента и постановку клизмы. Уменьшить количество газов в кишечнике помогут такие препараты, как Смекта, Активированный уголь, Эспумезан. Возможен прием ферментных препаратов, например, Панкреатина и Креона.

Нормальные размеры органа у взрослых и детей

Размеры здоровой печени у взрослых следующие:

 • Толщина правой доли 110-130 см, длина – 110-150 мм.
 • Максимальный вертикальный косой размер – до 150 мм.
 • Толщина левой доли 50-70 мм, высота – до 100 мм.

При изучении размеров сразу учитывается однородность, четкость контура, состояние вен. Печень у мужчин и женщин имеет одинаковые параметры. При этом максимальный размер печеночной артерии достигает максимум 13 мм, воротной вены – 11-18 мм, печеночные вены до 10 мм.

У детей при обследовании учитывается возраст:

Возраст Правая доля Левая доля
1-2 года 60 33
5-6 лет 84 41
9-10 лет 100 47
13-18 лет 100 50

Но эти данные носят информационный характер, поскольку об отклонениях и особенностях может судить только гепатолог или врач общей практики.

Где можно сделать обследование?

Провести обычное УЗИ печени можно как в поликлинике, так и при прохождении лечения в стационаре. Обычно на процедуру следует записаться заранее в регистратуре или через сайт выбранного учреждения. Проводится диагностика и в различных медицинских центрах, которые есть во всех крупных городах.

Жировой гепатоз — болезнь ближе, чем кажется — Медицинский центр «Лотос»

До недавнего времени считалось, что «ласковый убийца» — это гепатит С.

Все статьи

Пирогова Ирина Юрьевна

Заместитель главного врача по организационно-методической работе, заведующая центром гастроэнтерологии и гепатологии, врач-гастроэнтеролог

Сейчас, в эру безинтерфероновой терапии гепатита С, проблема лечения этого заболевания считается решенной. Современная жизнь, насыщенная комфортом, привела к тому, что все больше людей сталкиваются с таким заболеванием, как жировой гепатоз печени. При жировом гепатозе ткани печени обрастают излишним жиром, что приводит к нарушению работы этого важного органа, выполняющего функцию фильтра в организме человека. Данное заболевание нередко предшествует сахарному диабету, атеросклерозу, гипертонической болезни, подагре, циррозу печени, может стать причиной возникновения панкреатита. Жировой гепатоз основная составляющая метаболического синдрома, то есть комплекса нарушений, возникающих при ожирении.

Специалисты считают жировой гепатоз новым «ласковым убийцей. Почему?

Во-первых, потому, что жировой гепатоз — это состояние, склонное к прогрессированию и формированию цирроза печени и его осложнений.

Во-вторых, жировой гепатоз-это верхушка айсберга имеющихся метаболических обменных нарушений, являющийся плацдармом для развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, синдрома ночного апноэ и других состояний, опасных для жизни.

Жировой гепатоз (стеатоз) печени — достаточно коварное заболевание, выявить которое очень сложно. Болезнь протекает практически бессимптомно, лишь по внешним признакам можно заподозрить неладное. Лабораторные анализы, как правило, не дают никакого результата на ранней стадии гепатоза. Поскольку симптомы данного заболевания не доставляют особого дискомфорта человеку, то жировой гепатоз долгое время остается незамеченным.

Симптомы жирового гепатоза:

 1. Избыточная масса тела- индекс массы тела более 30
 2. Тошнота в утреннее время.
 3. Кожный зуд.
 4. Нарушение работы пищеварительного тракта – вздутие живота, неустойчивый стул
 5. Усталость, раздражительность.
 6. Боль или тяжесть в правом подреберье.

Злоупотребление спиртными напитками, жирная, копченая, острая пища, курение, набор массы тела — самые частые причины ожирения печени. Именно образ жизни, а не наследственность играют ведущую роль в формировании жирового гепатоза.

Как узнать, что есть жировой гепатоз?

ШАГ 1. Вычислить индекс массы тела.

В таблице приведенной ниже, можно узнать индекс массы тела сопоставив рост и вес.

Трактовка результата:

ИМТ до 22 – дефицит массы тела

22-25 –нормальный вес

25-29 – избыток массы тела

Более 30 — ожирение

В таблице, расположенной ниже, можно увидеть индекс массы тела и его трактовку в цветовом решении:

Если индекс массы тела больше 30 – это ожирение 1 степени, при котором всегда есть жировой гепатоз

ШАГ 2: УЗИ-диффузные изменения паренхимы печени. ФИБРОСКАН?

В нормальном виде печеночная ткань собой представляет слабоэхогенную однородную структуру. При обследовании в печеночной ткани можно увидеть кровеносные сосуды с желчными протоками, которые обладают повышенной эхогенностью. Признаки диффузных изменений паренхимы печени говорят о том, что печеночная ткань изменена полностью. Такие признаки характерны как для небольших изменений, так и для очень тяжелых поражений. К сожалению метод УЗИ не позволяет определить стадию гепатоза, а также изменения печени(фиброз) которые ведут к циррозу.

Поэтому ВМЕСТО УЗИ брюшной полости можно сразу провести ФИБРОСКАНИРОВАНИЕ ПЕЧЕНИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СТАДИИ ФИБРОЗА И СТЕАТОЗА(КОЛИЧЕСТВО ЖИРА В ТКАНИ ПЕЧЕНИ). Это абсолютно безболезненная и неинвазивная методика по точности приближается к биопсии печени. Далее можно не проводить лабораторное обследование, позволяющее определить, насколько поражен больной орган, так как степень поражения печени уже будет ясна.

 

ШАГ 3. ЛЕЧЕНИЕ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА

Лечение жирового гепатоза начинается с модификации образа жизни. Это индивидуально составленная диета и физическая нагрузка, лечение других органов-мишеней, пострадавших при ожирении. Программы лечения обязательны для лиц с индексом массы тела более 30 и включают гепатопротекторы-препараты, которые снимают воспаление в печени и способствуют выведению жиров. Медицинский центр «ЛОТОС» располагает всеми указанными возможностями. В Центре коррекции веса и лечения сахарного диабета возможна и современная диагностика, и бесплатные программы лечения жирового гепатоза.

Для проведения диагностики и лечения жирового гепатоза вам надо записаться на прием к гепатологу центра для проведения программы лечения.

большая проблема, о которой мало знают

Жировой гепатоз, или стеатогепатоз, или жировая болезнь печени – это патология, при которой в печени накапливается жир. Если остановить случайного человека на улице и спросить о том, что это за заболевание, мало кто сможет дать правильный ответ. А ведь жировой гепатоз встречается довольно часто – в этом он вполне может посоперничать со многими распространенными патологиями, которые у всех постоянно на слуху, такими как артериальная гипертензия и остеохондроз.

Например, по оценке ученых из Великобритании, у каждого третьего взрослого человека можно смело диагностировать начальную стадию неалкогольной жировой болезни печени.

Вообще-то жир в печени есть и в норме, но его там совсем немного. Если он составляет 5–15% от веса органа, это уже жировой гепатоз. Вопреки распространенному мнению, проблемы с печенью возникают далеко не только у людей, которые увлекаются спиртным и болеют вирусными гепатитами.

Такой разный жировой гепатоз

У людей, которые употребляют слишком много алкоголя (более 14 граммов чистого спирта в день для мужчин и более 14 граммов для женщин), может развиваться алкогольная жировая болезнь печени. Поначалу она не вызывает каких-либо симптомов и не нарушает функцию органа. По мере увеличения печени, все чаще беспокоят неприятные ощущения и боли в верхней части живота справа.

Постепенно в печени развивается воспаление – это уже будет алкогольный гепатит. Его симптомы: повышение температуры тела, боль в животе, желтуха, тошнота и рвота. Если человек продолжает употреблять алкоголь и не получает никакого лечения, гепатит переходит в цирроз. Нормальная печеночная ткань погибает и замещается рубцовой. К симптомам, которые беспокоили ранее, присоединяется асцит (скопление жидкости в животе), изменения в поведении в результате поражения головного мозга, повышенная кровоточивость. В финале больной погибает от печеночной недостаточности, либо на фоне цирроза развивается рак печени.

У людей, которые не употребляют спиртного, может развиваться неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП). Её точные причины неизвестны. Чаще всего болеют люди старше 40–50 лет. К основным факторам риска относят избыточную массу тела, преддиабет и сахарный диабет II типа, метаболический синдром – состояние, которое проявляется в виде лишнего веса, инсулинорезистентности, высокого артериального давления, высокого уровня «вредных» жиров в крови.

Как и алкогольная жировая болезнь печени, НЖБП проходит ряд стадий:

 • У большинства пациентов диагностируют собственно жировой гепатоз. При этом симптомы отсутствуют. Заболевание выявляют случайно во время лабораторных анализов или УЗИ.
 • Стеатогепатит – более серьезное состояние, когда в печени развивается воспаление. В Великобритании проводилось исследование, которое показало, что данной патологией страдает около 5% населения страны.
 • Фиброз – состояние, при котором из-за хронического воспаления начинает образовываться рубцовая ткань, но печень все еще может относительно нормально функционировать.
 • Цирроз – гибель печеночных клеток и замещение их рубцовой тканью. В финале приводит к тяжелой печеночной недостаточности или к раку печени – оба этих осложнения фатальны для пациента.

При каких симптомах нужно обратиться к врачу?

Жировой гепатоз долго себя не проявляет. Если появились симптомы, это говорит о том, что заболевание, как минимум, уже на стадии гепатита:

 • Желтуха: кожа, слизистые оболочки и белки глаз приобретают желтоватый оттенок.
 • Боли в верхней части живота справа.
 • Тошнота, рвота.
 • Слабость, быстрая утомляемость.
 • Ухудшение аппетита.
 • Потеря веса.
 • Увеличение живота.
 • Отеки в области живота, ног.
 • Повышенная кровоточивость, синяки на теле.

Как вовремя диагностировать патологию?

Самое простое исследование, с помощью которого можно выявить жировой гепатоз – УЗИ печени. Его стоит пройти всем людям старше 40–50 лет, а также людям более младшего возраста, у которых есть факторы риска (метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа).

Если нарушается функция печени, в крови меняются концентрации тех или иных веществ. Поэтому выявить признаки жирового гепатоза можно с помощью специального биохимического анализа – печеночного профиля. Определяют концентрацию АсАТ, АлАТ, билирубина, гамма-ГТ, щелочной фосфатазы, холестерина. Перед тем как диагностировать жировую болезнь печени, нужно убедиться, что выявленные отклонения не вызваны другими причинами, например, гепатитом.

Проверьте здоровье вашей печени в клинике «Сова». У нас вы можете пройти УЗИ на современном аппарате, сдать все необходимые анализы, получить консультацию у опытного врача-специалиста.

Уже после того, как выявлен жировой гепатоз печени, врач может назначить другие исследования для уточнения диагноза: эластометрию (определение эластичности печени, которая зависит от количества в ней рубцовой ткани), биопсию – процедуру, во время которой получают фрагмент печеночной ткани и отправляют в лабораторию для исследования под микроскопом.

Распространенные мифы о жировой болезни печени

Если регулярно проводить чистки, в печени не будут скапливаться шлаки, и она всегда будет здорова.

Многие воспринимают фразу «печень – главный фильтр организма» буквально. Но на самом деле печень устроена намного сложнее. В ней не накапливаются никакие таинственные шлаки и токсины. И ее нельзя прочистить, «промыть», как, например, фильтр для воды. Чистки не помогают и зачастую наносят вред здоровью. Если вы хотите сохранить здоровье печени, нужно регулярно соблюдать некоторые рекомендации:

 • Здоровое питание. В рационе должны преобладать овощи, фрукты, злаки. Нужно максимально ограничить красное мясо, полуфабрикаты, фастфуд, вредные жиры.
 • Поддерживайте физическую активность. Рекомендуется не менее 150 минут в неделю выполнять упражнения умеренной интенсивности. Это может быть, например, ходьба или езда на велосипеде.
 • Поддерживайте здоровый вес. Нужно стремиться к тому, чтобы ваш индекс массы тела (масса в кг делённая на квадрат роста в метрах) находился в диапазоне от 18,5 до 24,9.
 • Ограничьте потребление алкоголя или откажитесь от него совсем.
 • Если вы курите – бросьте. Отказ от вредной привычки поможет снизить риск таких осложнений, как инфаркт, инсульт.

В аптеках продается много лекарств, которые защищают и восстанавливают печень. Они помогут.

Факт в том, что не существует специальных медикаментозных препаратов или каких-либо процедур для лечения жировой болезни печени. Основной метод лечения – здоровый образ жизни, то есть рекомендации, которые мы рассмотрели выше.

Можно лечить заболевания, которые повышают риск НЖБП: артериальную гипертензию, сахарный диабет, метаболический синдром. И, конечно же, такие пациенты должны регулярно наблюдаться у врача-гепатолога или гастроэнтеролога. Такого доктора вы можете найти в клинике «Сова».

Что нужно знать о своем УЗИ печени

Ультразвук — отличный диагностический инструмент первой линии для оценки состояния печени.

Он может помочь оценить наличие заболеваний печени (например, ожирения печени), обнаружить поражения печени и многое другое. Но многие факторы могут повлиять на точность вашего диагноза.

Мы поговорили с доктором Барбарой МакКомб, диагностическим радиологом и экспертом по ультразвуку Mayo Clinic с более чем 38-летним опытом, чтобы выяснить, о чем должны знать пациенты при проведении УЗИ печени. Здесь она объясняет, как получение второго мнения может помочь прояснить ваш диагноз, а затем задает вопросы и ответы с наиболее частыми вопросами, которые пациенты задают об УЗИ печени.

Преимущества второго заключения по УЗИ печени

Когда вы сделаете УЗИ печени, ваш рентгенологический отчет будет использован вашими врачами для принятия важных решений относительно вашего диагноза и дальнейших действий. Наличие у специалиста второго мнения может помочь подтвердить, что полученные результаты были точно оценены.Это также может помочь вам и вашим врачам определить, требуется ли последующий скрининг или лечение. Если у вас есть вопросы по поводу ваших результатов или вы беспокоитесь о ненормальном открытии, второе мнение — также отличный способ получить больше ясности в своем диагнозе и успокоиться в дальнейшем.

3 области, второе заключение по УЗИ печени может помочь обеспечить точность

1. Проверка качества изображения
Ультразвуковое исследование печени обычно содержит серию нескольких изображений, сделанных технологом, проводящим исследование. Поскольку этот тип визуализации проводится вручную, он очень зависит от пользователя. Площадь изображения и качество изображения во многом зависят от видимости и техники. Компрометированные изображения могут негативно повлиять на то, что видит рентгенолог. Второе мнение может помочь подтвердить, что изображения достаточно высокого качества для постановки точного диагноза.

2. Диагностика и характеристика заболеваний печени Ультразвук помогает отличить кисты печени от твердых образований.Некоторые опухоли обладают уникальными ультразвуковыми характеристиками, в то время как другие имеют аналогичные характеристики ультразвуковых. Ультразвук печени также используется для выявления диффузных заболеваний печени, включая жировую дистрофию печени. Радиолог, предоставляющий второе мнение, может помочь охарактеризовать тяжелое поражение печени, оценить печень на наличие жира и определить другие тесты, которые могут потребоваться для оценки печени.

3. Определение необходимости повторной визуализации Ультразвук может быть первым скрининговым тестом, проводимым при оценке состояния печени.В зависимости от результатов ваш врач может порекомендовать еще одно обследование. Например, могут быть показаны КТ, МРТ или биопсия для дифференциации фиброза печени и жира, дальнейшего количественного определения степени тяжести жира или оценки другого заболевания печени. КТ или МРТ также могут быть рекомендованы для дальнейшей оценки определенных поражений печени. Радиолог, предоставивший второе мнение, может помочь вам в проведении дополнительных анализов.

Что такое УЗИ печени

Какие симптомы указывают на необходимость ультразвукового исследования печени?

[Др.McComb] Большое разнообразие признаков, симптомов и лабораторных исследований может быть связано с заболеванием печени и может побудить к заказу ультразвукового исследования. Некоторые примеры включают необъяснимую потерю веса, дискомфорт или вздутие живота, раннее насыщение (чувство сытости без большого количества еды), тошноту или рвоту, слабость, желтуху, пальпируемое образование, проблемы коагуляции, а также увеличение печени или селезенки при физикальном обследовании.

Что показывает УЗИ печени?

[Др.McComb] Ультразвук отлично показывает нормальную анатомию и наличие аномалий в печени. Он особенно хорош для дифференциации кисты от твердых образований. Простые кисты имеют тонкую стенку и содержат жидкость, которая проявляется в виде более темного центра, чем твердые образования на УЗИ. Сложные кисты могут иметь связанные комочки (узелки), кальцификаты или множественные тканевые полосы. Твердые образования можно даже оценить на предмет кровотока с помощью метода, называемого ультразвуковой допплеровской коррекцией, и кистозные области в опухолях можно отличить от твердых частей.

Ультразвук также позволяет оценить диффузные заболевания печени, такие как ожирение печени, гепатит и цирроз. Например, жирная печень (стеатоз) обычно ярче (более «эхогенная» или «гиперэхогенная») на УЗИ печени, чем нормальная печень, тогда как гепатит может быть менее ярким («гипоэхогенным»). Цирротическая печень часто выглядит сморщенной и бугристой. К ультразвуковому исследованию можно добавить специальный метод, называемый эластографией, чтобы измерить эластичность печени и оценить тяжесть фиброза.

Расширенные желчные протоки и любая жидкость рядом с печенью (асцит, скопление жидкости) также обычно выявляются на УЗИ печени. Также часто видны другие органы, включая желчный пузырь, правую почку и, по крайней мере, часть поджелудочной железы.

Может ли ультразвуковое исследование печени обнаружить рак печени?

[Др. McComb] Ультразвук может обнаружить множество раковых (злокачественных) и доброкачественных новообразований в печени. Как правило, образование легче увидеть с помощью ультразвука, чем больше оно отличается по внешнему виду и, следовательно, выделяется на фоне ткани.Хотя это и не является жестким правилом, во многих случаях большую массу легче обнаружить, чем меньшую.

Но обнаружение любой массы возможно только при наличии хорошего ультразвукового «окна». К сожалению, кость, кальциноз и газ препятствуют прохождению ультразвукового луча печени. Жировая ткань перед печенью или внутри нее также снижает проникновение луча и видимость образований.

Еще одна вещь, которую следует признать, — это то, что есть некоторое совпадение во внешнем виде раковых и незлокачественных масс.К счастью, ультразвук с контрастным усилением (CEUS) сравнительно недавно появился в Соединенных Штатах как полезный метод для дальнейшей оценки поражений печени, не охарактеризованных обычным ультразвуком. Его уже несколько лет используют в Европе и Азии.

При использовании CEUS контрастный агент с микропузырьками вводится в вену во время ультразвукового исследования печени, чтобы помочь лучше визуализировать кровоток. Анализ структуры потока полезен для дифференциации определенных поражений друг от друга, а также для отслеживания определенных поражений.

Печень — самый крупный твердый орган в организме — затрудняет ли это изображение?

[Др. McComb] Размер печени по сравнению с другими органами не препятствует ультразвуковой визуализации печени. Ткань печени очень хорошо подходит для ультразвукового исследования, если для ультразвукового луча есть хорошее «окно» и он может проникать в него в достаточной степени. Технологи, выполняющие УЗИ печени, являются экспертами в работе с пациентами, чтобы получить наилучшие изображения.

Например, поскольку ультразвук не может проходить через ребра, технолог может попросить пациента сделать глубокий вдох и / или перевернуться, чтобы опустить большую часть печени ниже ребер, чтобы ее можно было лучше увидеть.

Какие термины в отчете УЗИ печени должен знать пациент?

[Др. McComb] В отчетах УЗИ печени используется много разных терминов для описания как нормальной печени, так и патологий печени. Радиологи часто описывают «эхогенность» и «эхотекстуру» фоновой ткани печени и сообщают о любых поражениях (таких как кисты, твердые образования и т. Д.), Видимых при обследовании.

Они могут описать, является ли конкретное поражение темнее (гипоэхогенное), похожее на (изоэхогенное) или ярче (эхогенное) фоновой ткани печени. Часто описываются края поражения (гладкие, неровные и т. Д.), А также любой видимый кровоток внутри поражения при ультразвуковой допплерографии, если он проводится. Сообщается о наличии любого аномального расширения (дилатации) желчных протоков в печени или за ее пределами, а также о любой аномальной жидкости (асцит или скопление жидкости) рядом с печенью.Другие органы или их части также можно увидеть при сканировании печени, и пациент может увидеть желчный пузырь или камни в почках (камни).

Что значит иметь «эхогенную печень»? Каковы возможные причины?

[Др. McComb] Радиолог описывает печень как «эхогенную», когда эхо-сигналы, отраженные от ультразвукового луча, кажутся ярче (белее), чем от нормальной печени.

Этот вид чаще всего указывает на наличие жировой ткани печени (стеатоз), хотя стеатоз можно переоценить, ослабив ультразвуковой луч за счет перекрытия жира в мягких тканях.Повышенная эхогенность также иногда может быть связана с циррозом печени и хроническим гепатитом. В этих случаях эхотекстуру печени также можно охарактеризовать как аномально грубую. Другие заболевания, которые инфильтрируют или откладываются в печени, также могут увеличивать эхогенность, в том числе некоторые болезни накопления и инфекционные заболевания.

Проблемы с печенью — лечение в клинике Мэйо

Лечение заболеваний печени в клинике Мэйо

 • Ваша команда по уходу в клинике Мэйо. В клинике Майо многопрофильная команда специалистов работает вместе, чтобы оценить и лечить каждого человека. Специалисты в области гастроэнтерологии, гепатологии и трансплантации печени в клинике Мэйо диагностируют и лечат взрослых с заболеваниями печени. Клиника гепатобилиарной системы и специалисты Группы по пересадке печени помогают координировать уход. Центр гипероксалурии специализируется на исследовании и лечении состояния, называемого оксалозом, которое иногда требует пересадки почек и печени.

  Специалисты по детской гепатологии и трансплантологии печени диагностируют и лечат детей с заболеваниями печени.

 • Расширенная диагностика и лечение. У вас будет доступ к новейшим технологиям и специализированным методам для улучшения диагностики и лечения в клинике Mayo Clinic.

  Исследователи клиники Мэйо изобрели новый неинвазивный способ обнаружения уплотнения печени. Магнитно-резонансная эластография (MRE) сочетает в себе изображение MRI со звуковыми волнами для создания визуальной карты (эластограммы), показывающей жесткость ткани печени. В клинике Mayo Clinic MRE можно сделать как часть обычного обследования MRI на заболевание печени.

 • Забота о вас. Члены команды Mayo Clinic тесно сотрудничают при планировании ухода за каждым пациентом. Это сотрудничество означает, что ваши встречи будут согласованы, а результаты ваших тестов будут доступны быстро. Обследование и лечение, которые могут занять месяцы в другом месте, обычно можно провести в клинике Майо всего за несколько дней.

Опыт и рейтинги

Опыт

Ежегодно специалисты клиники Майо лечат около 29 000 человек с заболеваниями печени.

Хирургический опыт

Хирурги клиники Mayo по трансплантации печени используют самые современные технологии для успешного лечения людей с печеночной недостаточностью и другими осложнениями заболеваний печени. Их опыт в области трансплантации от живого донора, ускоренного процесса восстановления и трансплантации нескольких органов является частью того, почему люди обращаются к программе трансплантации печени Mayo Clinic. Программа трансплантации печени Mayo Clinic с кампусами в Аризоне, Флориде и Миннесоте имеет один из лучших показателей долгосрочной выживаемости в стране.

Руководители исследований

Исследователи Mayo Clinic часто сотрудничают с коллегами в Соединенных Штатах и ​​за рубежом, которые стремятся улучшить результаты и оказать помощь людям с заболеваниями печени. Они проводят лабораторные исследования, клинические испытания и другие исследования многих аспектов состояний, связанных с заболеваниями печени, таких как клеточная терапия и биоискусство печени.

Узнайте больше о программе трансплантации печени клиники Мэйо, а также об опыте и рейтингах отделений гастроэнтерологии и гепатологии.

Расположение, поездки и проживание

Mayo Clinic имеет крупные кампусы в Фениксе и Скоттсдейле, штат Аризона; Джексонвилл, Флорида; и Рочестер, Миннесота. Система здравоохранения клиники Мэйо имеет десятки отделений в нескольких штатах.

Для получения дополнительной информации о посещении клиники Мэйо выберите свое местоположение ниже:

Расходы и страхование

Mayo Clinic работает с сотнями страховых компаний и является поставщиком услуг внутри сети для миллионов людей.

В большинстве случаев клиника Мэйо не требует направления к врачу. Некоторые страховщики требуют направления или могут иметь дополнительные требования для определенного медицинского обслуживания. Приоритет всех посещений определяется медицинской потребностью.

Узнайте больше о приемах в клинику Мэйо.

Пожалуйста, свяжитесь со своей страховой компанией, чтобы подтвердить медицинское страхование и получить необходимое разрешение до вашего визита. Часто номер службы поддержки вашего страховщика напечатан на обратной стороне вашей страховой карты.

Дополнительная информация о выставлении счетов и страховании:

Клиника Майо в Аризоне, Флориде и Миннесоте

Система здравоохранения клиники Мэйо

21 февраля 2020 г.

Жирная печень | Фиброз печени

Жировая болезнь печени (FLD) — это заболевание, при котором нормальная ткань печени заменяется более чем 5-6% жира. При ФЛД накопление жира может вызвать воспаление, гибель клеток и рубцевание — состояние, называемое стеатогепатитом.При отсутствии лечения стеатогепатит может привести к фиброзу печени, который вызывает снижение кровотока по печени и образование рубцовой ткани. Без лечения фиброз печени может привести к циррозу, печеночной недостаточности и раку печени.

Ваш врач проведет медицинский осмотр и может назначить анализы крови для оценки вашей функции печени. Вы также можете пройти УЗИ брюшной полости, КТ брюшной полости, МРТ тела, ультразвуковую эластографию, магнитно-резонансную эластографию или биопсию печени, чтобы помочь диагностировать ваше состояние.Лечение ФЛД и / или фиброза печени зависит от основной причины и обычно направлено на предотвращение, замедление или обращение вспять прогрессирования фиброза печени. Варианты включают изменение образа жизни, прием лекарств, а также контроль холестерина и диабета.

Что такое жирная болезнь печени и фиброз печени?

Рентген (рентгенограмма) — это неинвазивный медицинский тест, который помогает врачам диагностировать и лечить заболевания. Визуализация с помощью рентгеновских лучей включает облучение части тела небольшой дозой ионизирующего излучения для получения изображений внутренней части тела.Рентген — самый старый и наиболее часто используемый вид медицинской визуализации.

Одной из многих причин заболевания печени является накопление слишком большого количества жира в органе, называемое стеатозом. Печень обычно содержит некоторое количество жира, но более 5-6 процентов жира является ненормальным. Класс заболеваний печени, при которых печень становится ожирением (или стеатозом), называется жировой болезнью печени (FLD).

Есть две основные причины FLD:

 • алкогольная жировая болезнь печени (AFLD), возникающая в результате употребления чрезмерного количества алкоголя.
 • неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), возникающая в результате нарушения обмена веществ. Это связано с ожирением, повышенным уровнем холестерина и диабетом. НАЖБП — наиболее распространенное заболевание печени в развитых странах, включая США.

Другие причины FLD включают: вирусный гепатит, некоторые лекарства, включая стероиды и химиотерапию, а также беременность.

FLD может прогрессировать до состояния, называемого стеатогепатитом, когда накопление жира в печени вызывает воспаление, гибель клеток и рубцевание.Давний стеатогепатит приводит к фиброзу печени, поскольку рубцовая ткань накапливается и заменяет здоровую ткань печени.

Фиброз печени приводит к снижению кровотока по печени. По мере потери здоровой ткани печени печень также теряет способность функционировать. При отсутствии лечения фиброз печени может прогрессировать до , цирроза печени , печеночной недостаточности и рака печени.

К сожалению, многие пациенты с ФЛД и фиброзом печени не осознают, что у них заболевание печени, потому что симптомы часто расплывчаты, например легкая усталость или дискомфорт в животе.

По мере прогрессирования заболевания печени пациенты могут начать испытывать:

 • аппетит и похудание
 • слабость
 • тошнота
 • пожелтение кожи и глаз (желтуха)
 • Накопление жидкости и отек ног и живота
 • путаница и проблемы с концентрацией внимания

вверх страницы

Как диагностируются и оцениваются жировая болезнь печени и фиброз печени?

Ваш врач сначала спросит вас о вашей истории болезни и симптомах.Вы также пройдете медицинский осмотр.

Чтобы диагностировать ФЛД и фиброз печени, ваш врач может назначить анализы крови для оценки функции печени, включая тесты для оценки уровня ферментов печени АЛТ и АСТ, который может быть высоким, когда печень жирная.

Ваш врач может также назначить визуализационные исследования печени, например:

 • УЗИ брюшной полости , в котором используются звуковые волны для создания изображений, позволяющих оценить размер и форму печени, а также кровоток через печень.На ультразвуковых изображениях стеатозная печень выглядит ярче, чем нормальная печень, а циррозная печень (развитый фиброз) выглядит бугристой и сморщенной.
 • Компьютерная томография (КТ) брюшной полости и таза , которая сочетает в себе специальное рентгеновское оборудование со сложными компьютерами для получения нескольких изображений или изображений внутренней части тела. На КТ стеатозная печень выглядит темнее, чем нормальная. Циррозная печень выглядит бугристой и сморщенной.
 • Магнитно-резонансная томография (МРТ) использует магнитное поле и радиоволны для получения подробных изображений печени.МРТ — самый чувствительный визуализирующий тест на стеатоз, очень точный даже при легком стеатозе. При использовании специальной методики МРТ позволяет рассчитать процентное содержание жира в печени. Более 5-6% жира в печени считается ненормальным.
 • Ультразвуковая эластография — это специальный ультразвуковой метод для проверки фиброза печени. Движение печени, вызванное ультразвуковой волной, измеряется в середине печени и вычисляется ее жесткость (или эластичность). Фиброзная печень более жесткая и более подвижная по сравнению с нормальной печенью.
 • МРТ-эластография (МРЭ) — это специальный метод МРТ для проверки фиброза печени. Движение тонких вибрационных волн в печени визуализируется для создания визуальной карты или эластограммы, которая показывает жесткость (или эластичность) по всей печени. И УЗИ, и МРТ-эластография могут выявить повышенную жесткость печени, вызванную фиброзом печени, раньше, чем другие методы визуализации, и могут устранить необходимость в инвазивной биопсии печени.
 • Биопсия печени — это процедура под контролем изображения, при которой с помощью иглы удаляется небольшой образец ткани печени.Затем образец исследуют под микроскопом на наличие признаков стеатоза, воспаления и повреждения, а также фиброза.

вверх страницы

Как лечится жирная болезнь печени и фиброз печени?

Лечение FLD и фиброза печени зависит от причины. Врачи обычно рекомендуют лечение, направленное на предотвращение или замедление прогрессирования фиброза. При лечении прогрессирование заболевания печени можно замедлить или обратить вспять.

Например, лечение НАЖБП может включать:

 • диетические изменения
 • противовоспалительные препараты и лекарства от инсулинорезистентности
 • холестерин и диабет
 • упражнения и похудание
 • отказ от употребления алкоголя

вверх страницы

Какой тест, процедура или лечение мне больше всего подходят?

вверх страницы

Эта страница была просмотрена 29 января 2020 г.

Цирроз печени — диагностика, оценка и лечение

Цирроз печени (si-roh-sis) вызывается прогрессирующим рубцеванием в результате воспаления печени.Это может быть вызвано такими состояниями, как хронический гепатит, злоупотребление алкоголем или жировая болезнь печени.

Цирроз печени можно диагностировать с помощью рентгенологических исследований, таких как компьютерная томография (КТ), ультразвуковая или магнитно-резонансная томография (МРТ), или с помощью игольной биопсии печени. Новый метод визуализации, называемый эластографией, который можно проводить с помощью ультразвука или МРТ, также может диагностировать цирроз. В настоящее время лекарства от цирроза печени нет. Ваш врач может лечить ваши симптомы, вызванные циррозом, порекомендовав изменение образа жизни, лекарства или трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS).Трансплантация печени также возможна для некоторых пациентов.

Что такое цирроз печени?

Цирроз печени — это заболевание, вызванное прогрессирующим рубцеванием печени, вызванным различными состояниями, такими как хронический гепатит, заболевание желчевыводящих путей, ожирение печени и злоупотребление алкоголем. Рубцевание снижает способность вашей печени нормально функционировать.

Цирроз также приводит к тому, что печень становится «жесткой», что снижает приток крови к печени — состояние, называемое портальной гипертензией.Это может привести к увеличению селезенки, асциту и сильному желудочно-кишечному (ЖКТ) кровотечению из расширенных кровеносных сосудов (называемых варикозным расширением вен), которые могут разорваться. Когда печень достигает стадии цирроза, повреждение становится необратимым, а поздние стадии могут быть фатальными.

Симптомы цирроза часто не обнаруживаются до тех пор, пока поражение печени не перейдет в запущенную стадию. Симптомы могут включать:

 • Тошнота
 • Потеря аппетита
 • Увеличение веса / образование асцита
 • Желтуха
 • Зудящая кожа
 • Усталость
 • Легко появляются синяки
 • Вздутие живота

вверх страницы

Как диагностируется и оценивается цирроз печени?

Если ваш врач подозревает, что у вас цирроз, можно выполнить один или несколько из следующих визуализирующих тестов:

 • Компьютерная томография (КТ) брюшной полости : Эта процедура сочетает в себе специальное рентгеновское оборудование и современные компьютеры для получения множества цифровых изображений или изображений печени.Это может помочь определить степень тяжести цирроза, а также других заболеваний печени. Дополнительные сведения см. В разделе «Доза излучения при рентгеновских исследованиях и КТ».
 • УЗИ брюшной полости : Ультразвук — это тип визуального исследования, при котором звуковые волны используются для создания изображений внутренней части брюшной полости и / или таза, включая изображения печени. Ультразвуковая допплерография позволяет оценить кровоток к печени и от нее.
 • Эластография: это обследование позволяет оценить жесткость вашей печени и помочь диагностировать, насколько серьезны рубцы в вашей печени (известные как фиброз печени).При отсутствии лечения фиброз печени может в конечном итоге привести к необратимому циррозу печени. Эластография может выявить жесткость печени, вызванную фиброзом печени, раньше, чем другие методы визуализации. Тест можно провести с помощью УЗИ или МРТ.
 • Магнитно-резонансная томография тела (МРТ) : В этом визуализирующем исследовании используется мощное магнитное поле, радиочастотные импульсы и компьютер для получения подробных изображений печени, позволяющих оценить повреждения, вызванные различными заболеваниями печени. Дополнительные сведения см. На странице безопасности при МРТ.
 • Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (MRCP) : MRCP — это специальный тип протокола МРТ, предназначенный для оценки части печени и желчного пузыря, известной как желчная система, которая является частью вашей печени.

Другие тесты включают:

 • Биопсия: часть ткани печени отбирается и исследуется врачом-патологом для анализа степени повреждения печени. Биопсия часто выполняется радиологом под контролем УЗИ и является минимально инвазивной.
 • Тест функции печени: Этот тест включает анализ крови на наличие определенных ферментов, которые сигнализируют о наличии повреждения печени.

вверх страницы

Как лечится цирроз печени?

Хотя от цирроза печени нет лекарства, ваш врач может порекомендовать различные методы лечения, которые помогут замедлить образование рубцов и облегчить симптомы. Во-первых, ваш врач может попытаться вылечить основное заболевание, являющееся причиной цирроза печени, с помощью лекарств, программ по снижению веса или лечению алкоголя.Для лечения симптомов самого цирроза ваш врач может порекомендовать:

 • Изменения образа жизни, в том числе изменения диеты, например, диета с низким содержанием натрия или растительной диеты, а также отказ от употребления алкоголя.
 • Лекарства, такие как антибиотики, могут быть назначены, чтобы избежать инфекций, а также вакцины от вирусного гепатита, пневмонии и гриппа, чтобы помочь вам избежать возможных заболеваний, которые могут вызвать инфекции. Ваш врач может также назначить лекарства, которые помогут снизить уровень токсинов в крови.
 • Трансъюгулярный внутрипеченочный портосистемный шунт (TIPS) , процедура для лечения портальной гипертензии, вызванной циррозом. Интервенционный радиолог вводит небольшую трубку (стент) в печень, чтобы помочь обойти кровоток в печень, направляя ее обратно к сердцу.
 • Хирургия. В тяжелых случаях может потребоваться пересадка печени. При трансплантации печени поврежденная печень заменяется здоровой от донора.

вверх страницы

Эта страница была просмотрена 20 марта 2019 г.

Эластография печени | Michigan Medicine

Различные хронические заболевания печени, такие как гепатиты B, C и жировая болезнь печени, могут привести к повреждению тканей и последующему образованию рубцовой ткани.По мере накопления рубцовой ткани печень теряет часть своей эластичности и становится жестче.

Эластография печени включает использование поверхностного ультразвукового зонда, который доставляет низкочастотный импульс или поперечную волну к небольшому объему ткани печени под грудной клеткой. Передача звуковой волны совершенно безболезненна.

Врачи из программы гепатологии Университета Мичигана используют устройство FibroScan, которое было одобрено FDA для измерений эластографии печени у пациентов с известным хроническим заболеванием печени, особенно у пациентов с хроническим гепатитом С и жировой болезнью печени.

Посетите страницу «Ваша пищеварительная система», чтобы узнать больше об органах пищеварения, участвующих в этой процедуре.

Как выполняется эластография печени?

Печень расположена в правом верхнем углу живота под грудной клеткой. Пациентов просят лечь на стол для осмотра. Техник помещает зонд FibroScan между ребрами с правой стороны нижней грудной стенки. Затем на печень наносят серию из 10 безболезненных импульсов. Результаты регистрируются на оборудовании и рассчитывается общая оценка жесткости печени.Затем квалифицированный врач интерпретирует эту оценку, чтобы предсказать вероятность развития фиброза или цирроза печени.

Пациентов просят носить свободную одежду и не употреблять никаких жидкостей или твердых веществ в течение как минимум 3 часов перед тестом, чтобы повысить вероятность получения надежных результатов теста. Сканирование займет от 10 до 15 минут, но пациенты должны быть доступны в течение 30 минут, чтобы дать время на подготовку.

Зачем нужна эластография печени?

Процедуры эластографии печени помогают врачу определить степень фиброза печени у пациентов с хроническим заболеванием печени.В частности, FibroScan также может помочь определить, есть ли у пациента с HCV прогрессирующий фиброз / цирроз, что может помочь в принятии решений о лечении, касающихся необходимости пероральной противовирусной терапии, наблюдения за раком печени и т. Д. Некоторые врачи также проводят серийные измерения эластографии печени. один раз в год, чтобы увидеть, улучшается или ухудшается со временем заболевание печени.

Результаты тестирования

FibroScan всегда используются вместе с другими клиническими данными, результатами лабораторных тестов и визуализацией печени при ведении отдельных пациентов.

Каковы возможные осложнения при эластографии печени?

Тест FibroScan — это полностью неинвазивная безболезненная процедура, которая занимает около 10 минут. Большинство пациентов с хроническим заболеванием печени можно обследовать, но этот тест не рекомендуется и не интерпретируется у пациентов с:

 • Жидкость в брюшной полости (например, асцит, кровотечение из варикозно расширенных вен или печеночная энцефалопатия)
 • Острый гепатит
 • Правожелудочковая недостаточность
 • Тяжелое ожирение
 • Малые пространства между ребрами
 • Неспособность лежать ровно

Что происходит после эластографии печени

Нет необходимости привозить водителя на прием для эластографии печени.После процедуры вы будете сразу же выписаны из зоны проведения процедуры и сможете покинуть ее без каких-либо ограничений. Врач, который выполнил и интерпретировал процедуру, отправит результаты теста врачу, который назначил вам процедуру. Результаты FibroScan будут доступны примерно через неделю.

Назначить встречу

Чтобы записаться на прием FibroScan, позвоните в офис гепатологии по телефону 1-844-233-0433 .

Ультразвуковая эластография: обнаружение заболеваний печени

Greensboro Imaging рада сообщить, что мы инвестировали в новое ультразвуковое оборудование, которое содержит революционную технологию визуализации сдвиговой волны.Это оборудование позволит нам проводить ультразвуковые эластографические исследования печени. Это современное аппаратное и программное обеспечение не только позволит ускорить сканирование и получить изображения более высокого качества, но и предоставит нам новую технику, позволяющую раньше диагностировать заболевания печени у жителей нашей Триады. У пациентов с заболеванием печени ранняя диагностика может предотвратить развитие опасного для жизни состояния.

Почему важна печень

Основная функция здоровой печени — фильтровать кровь по мере ее прохождения из пищеварительного тракта к остальным частям тела.Он также помогает метаболизировать лекарства, бороться с инфекциями, накапливать сахар для получения энергии и вырабатывать белки, необходимые для свертывания крови. Печень является регенеративным органом, который может восстанавливать ткань при повреждении, но чрезмерное или долгосрочное повреждение может снизить способность печени выполнять свои критические функции.

Болезнь печени

По данным CDC, у 3,9 миллиона взрослых было диагностировано заболевание печени. Многие другие живут изо дня в день, не подозревая, что они находятся на ранних стадиях болезни.Стадии заболевания печени включают: воспаление, фиброз, цирроз, рак печени и, в конечном итоге, печеночную недостаточность. Если вы попали в стадию воспаления или раннего фиброза, успешное лечение может позволить печени зажить. Однако с увеличением фиброза повышается риск того, что печень станет слишком поврежденной для самовосстановления, что приведет к циррозу и, возможно, к печеночной недостаточности или раку печени. Это делает передовые диагностические инструменты чрезвычайно важными для наших радиологов.

Симптомы болезни печени:

• Тошнота и рвота
• Слабость и утомляемость
• Боль или отек в животе
• Потеря веса
• Желтуха (пожелтение кожи)

Заболевание печени часто можно предотвратить и может быть результатом злоупотребления алкоголем или приема чрезмерного количества лекарств.Это также может быть результатом болезней и инфекций, включая вирусный гепатит и аутоиммунные или генетические заболевания.

Как работает ультразвуковая эластография

Ультразвуковая эластография — это простой и неинвазивный способ для наших специалистов получить информацию о печени, которая ранее была недоступна. Во время процедуры пациент ложится на спину, а сонографист применяет серию безболезненных импульсов звуковой волны к печени. Эти импульсы слегка сжимают печень, которая затем расслабляется и генерирует поперечные волны — реактивные звуковые волны, которые могут быть обнаружены ультразвуковым датчиком.Скорость поперечных волн связана с эластичностью или жесткостью ткани печени. Нормальная ткань показывает более медленные поперечные волны, в то время как больная ткань постепенно становится более жесткой и показывает более быстрые поперечные волны. Наши радиологи измеряют поперечные волны ультразвуком, чтобы определить, насколько быстро они распространяются, и оценить общее состояние печени.

«Наша новая ультразвуковая система позволяет нам идентифицировать нормальную печень по сравнению с пораженной, контролировать печень у пациентов, проходящих лечение, или видеть, как болезнь прогрессирует без лечения», — сказал д-р.Болес. «Возможность быстро получить необходимую нам важную информацию без дискомфорта для пациента повышает уровень обслуживания, который мы можем предоставить, и улучшает впечатления пациентов».

В Greensboro Imaging мы всегда ищем способы улучшить уход за пациентами, и один из лучших способов сделать это — продвигать наши технологии. Если вы хотите узнать больше об ультразвуковой эластографии, позвоните нам по телефону 336.433.5000.

Помогают ли критерии оценки ультразвукового исследования?

Неинвазивные подходы к оценке гистологии печени включают рутинные лабораторные исследования и радиологическую оценку.Целью нашего исследования было определить полезность упрощенной системы оценки, основанной на рутинно оцениваемых ультразвуковых характеристиках, для оценки хронического заболевания печени и сопоставить ее с гистологическими данными. Для этого поперечного аналитического исследования данные были собраны проспективно с помощью метода целенаправленной выборки без вероятности. Были оценены ультразвуковые переменные / параметры и присвоенная им система оценки, которая была модифицированной версией, взятой из опубликованной литературы.Чувствительность, специфичность, положительные и отрицательные прогностические значения морфологической оценки печени и комбинированной оценки морфологии и размеров печени определялись с использованием стадии и степени в качестве эталонного стандарта. Наши результаты показывают высокую чувствительность и PPV морфологической сонографической оценки печени для определения стадии и степени ХЗП, соответственно, что подтверждает ее как диагностическую стратегию скрининга. Из трех переменных морфологии печени специфичность оценки поверхности печени была самой высокой для стадии фиброза и степени воспаления.Упрощенная система ультразвуковой оценки, оцениваемая в нашем исследовании, является клинически значимой и воспроизводимой для дифференциации пациентов с ХЗП с легким или отсутствующим фиброзом от умеренного до тяжелого фиброза.

1. Введение

Распространенными причинами хронических заболеваний печени являются вирусный гепатит, злоупотребление алкоголем и нарушения обмена веществ. Это приводит к повреждению гепатоцитов, следствием чего может быть фиброз печени, цирроз и / или гепатоцеллюлярная карцинома [1]. Заболевание является основной причиной заболеваемости и смертности в развивающихся странах.Точная оценка тяжести заболевания имеет решающее значение для планирования лечения, то есть начала противовирусного лечения и прогнозирования [2].

Неинвазивные подходы к оценке гистологии печени включают рутинные лабораторные тесты, такие как сывороточные маркеры, тест функции печени и радиологическое исследование печени. Гистологическая диагностика печени на основе игольной биопсии определяет воспалительную активность (степень), степень фиброза (стадия) и другие сопутствующие заболевания [3]. Но процедура биопсии печени под ультразвуковым контролем является инвазивной с риском значительных осложнений, таких как постинтервенционное кровотечение, утечка желчи, инфекция и повреждение соседних органов, с риском менее 0%.Смертность 1% [4]. Также могут возникать ошибки отбора проб, поскольку повреждение паренхимы печени при хроническом гепатите неоднородно. Кроме того, существует возможность вариабельности между и внутри наблюдателя [5]. Технологии визуализации, особенно ультразвук, недороги, неинвазивны, легко доступны и приемлемы для пациента. Его обычно используют для оценки спектра хронических заболеваний печени, поскольку он дает полезную информацию о морфологических изменениях печени и органов, пораженных в результате портальной гипертензии; Кроме того, цветная допплеровская визуализация потока предоставляет информацию о гемодинамике печени.Другие методы визуализации, такие как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), также полезны, но они дороги и требуют введения контрастного вещества [6]. Ряд ультразвуковых переменных, основанных на морфологии печени, гемодинамике и различных ультразвуковых методах, таких как одновременное использование высокочастотных и низкочастотных преобразователей, были оценены для прогнозирования стадии фиброза печени с переменной точностью. Целью нашего исследования было определить полезность упрощенной системы оценки, основанной на рутинно оцениваемых ультразвуковых характеристиках, для оценки хронического заболевания печени и сопоставить ее с гистологическими данными.Концепция заключается в разработке эффективной, простой для понимания, применимой и радиологически релевантной системы балльной оценки для оценки степени хронического заболевания печени.

2. Материалы и методы

Это поперечное аналитическое исследование было проведено в отделении радиологии AKUH с января 2010 года по декабрь 2011 года. Данные были собраны проспективно с помощью метода непредвзятого целевого отбора проб. Были включены все пациенты, отправленные в радиологическое отделение университетской больницы Ага Хана для биопсии печени под контролем УЗИ.Пациенты были исключены, если не было доступно гистопатологического отчета о биопсии печени и если биопсия проводилась по поводу очаговых поражений или аутоиммунного заболевания печени. Кроме того, из исследования были исключены пациенты, не подходящие для биопсии печени из-за желтухи, асцита и нарушений профилей крови. Конфиденциальность пациентов была гарантирована и сохранялась в течение всего исследования.

Перед биопсией всем пациентам с помощью конвексного преобразователя 3,5–5,0 МГц было выполнено ультразвуковое исследование в реальном времени в режиме реального времени с использованием конвексного преобразователя 3,5–5,0 МГц дежурным радиологом в хирургическом костюме для ультразвуковой диагностики, имеющим не менее 3 лет опыта проведения УЗИ брюшной полости.Было проведено УЗИ печени, оценивались обе доли печени и был получен комбинированный слепок. Кроме того, также оценивали и фиксировали размер печени, селезенки и воротной вены. Параметры ультразвука и система подсчета очков были объяснены рентгенологу перед процедурой, и результаты были записаны в стандартной проформе. Переменные / параметры ультразвука и присвоенная им система оценки, которая была модифицированной версией, взятой из опубликованной литературы, показаны в Таблице 1 [7, 8].

Размер Закругленный Нормальный Размер селезенки Обычный

Переменные Балл 0 Балл 1 Балл 2

Паренхоген Livertex 9047 грубая
Поверхность печени Гладкая Неровная Узловатая
Край печени (нижний край правой доли) Острый (острый) Тупой Увеличено (> 15 см по средней ключичной линии) Сморщено (<10 см по средней ключичной линии)
Диаметр воротной вены Нормальный Расширенный (> 13 мм)
Увеличенный (> 13 см)

Образец для биопсии печени был получен из правой доли переднего сегмента печени с использованием иглы Bards Tru-Cut Biopsy 18 калибра.Образец был рассмотрен гистопатологом, не знавшим результатов ультразвукового исследования.

Отчеты о гистопатологии были просмотрены через информационную систему больницы и оценены на предмет классификации и постановки образца биопсии, который был проанализирован с помощью системы подсчета очков Баттса и Людвига. Оценка оценивала степень и локализацию воспаления, а также стадию оценки локализации и степени фиброза в образце биопсии. В соответствии с системой оценки гистопатологии стадия 0 была описана как отсутствие фиброза, а с увеличением фиброза оценка 4 была присвоена циррозу.Для оценки 0 описывалось только воспаление воротной вены и с увеличением лобулярного воспаления и некроза, 4 балла — тяжелое диффузное гепатоцеллюлярное повреждение с мостиковым некрозом [9].

Для целей анализа стадия и степени 0 и 1 были приняты как легкое заболевание или отсутствие заболевания, а стадии 2, 3 и 4 — как умеренное или тяжелое заболевание.

Система ультразвуковой оценки также была отнесена к категории «A» для морфологической оценки печени, включающей поверхность печени, паренхиматозную эхо-текстуру и края, и «B» для комбинированной оценки морфологии печени, как подробно описано выше, и оценки размеров печени, селезенки, и воротная вена.

2.1. Расчет размера выборки

Расчетная чувствительность ультразвука для выявления хронического заболевания печени составляет 77% [10] с уровнем достоверности 95%, пределом погрешности 10% и рассчитанным размером выборки. Это было сделано по следующей формуле.

2.2. План анализа

Данные вводились и анализировались с помощью пакета SPSS для Windows версии 19.0. Частоты были рассчитаны, и пропорции представлены для категориальных переменных. Среднее и стандартное отклонения, рассчитанные для такой количественной переменной, как возраст.Сообщалось о чувствительности, специфичности, положительных и отрицательных прогностических значениях с 95% доверительным интервалом для ультразвукового исследования при обнаружении хронического заболевания печени у пациентов, принимавших гистопатологию / биопсию в качестве золотого стандарта.

3. Результаты

Исследуемая популяция () включала преимущественно мужчин, 74 (64%) со средним возрастом 39,54 года ± SD 12,77, в диапазоне от 15 до 70 лет. Данные были собраны о 116 пациентах проспективно в течение двух лет в центре третичной медицинской помощи, больнице Университета Ага Хана.Из 116 пациентов 78 (67%) имели реактивную реакцию на гепатит С.

Чувствительность, специфичность, положительные и отрицательные прогнозируемые значения морфологического показателя печени, обозначенного как «A’ ’, и комбинированного показателя морфологии и размеров печени, обозначенного как« B ’’, определяли с использованием стадии и степени в качестве эталонного стандарта (таблица 2).

9047 9047
%Гистопатология Чувствительность Специфичность PPV NPV
47,7% 73,9% 75%
Степень 84,1% 44,1% 78,4% 53,6%
оценка печени, сфологическая оценка B + размер воротной вены Стадия 44,4% 88,6% 86,5% 49,4%
Степень 41,5%
91,2% 92%

У большинства пациентов 97 (84%) имели печень нормального размера, 11 (9%) — увеличенную печень и 8 (7%) — печень меньшего размера.Поверхность печени была гладкой у 71 (61%), в то время как 32 (28%) показали слегка неровную поверхность печени. 13 (11%) имели неровную поверхность печени.

Край печени был острым у 38 (33%), слегка притупился у 66 (57%), а у остальных 12 (10%) край печени был притуплен. Портальная вена была нормальной у 112 (97%) пациентов и расширена у остальных пациентов.

Чувствительность, специфичность, положительные и отрицательные прогнозируемые значения и -значение с использованием критерия хи-квадрат для каждой ультразвуковой переменной были определены с использованием стадии и степени в качестве эталонного стандарта.{Таблицы 3 (a) и 3 (b)}.

(a)
77 Размер печени (0,06, 0,22) 9047

Переменная Чувствительность (95% ДИ *) Специфичность (95% ДИ *) NPV (95% ДИ *) Значение P

Край печени 84,72 (0,74, 0,92) 61,36 (0,46, 0,75) 78,21 71.05 (0,55, 0,84) 0,000
Поверхность печени 54,16 (0,42, 0,65) 86,36 (0,72, 0,94) 86,66 (0,72, 0,94) 53,52 (0,41 90 0,6479) 0,000
Текстура печени 75 (0,63, 0,84) 66 (0,49, 0,79) 78,26 (0,66, 0,86) 61,7 (0,46, 0,75) 0,000
77,27 (0,61, 0.88) 47,3 (0,25, 0,70) 35,05 (0,26, 0,45) 0,149
Размер селезенки 9,72 (0,04, 0,19) 93,2 (0,80, 0,98) 70 (0,3 ) 38,68 (0,29, 0,48) 0,589
Диаметр воротной вены 5,55 (0,01, 0,12) 39,28 (0,30, 0,48) 0,112
PPV: положительная прогностическая ценность.
NPV: отрицательная прогностическая ценность.
(95% ДИ *): внутренняя достоверность 95%. Значение
: значение критерия хи-квадрат.
: Невозможно вычислить, поскольку одна из ячеек содержит «ноль».
(b)
(

Переменная Чувствительность (95474 ) Специфичность (95% ДИ *) PPV (95% ДИ *) NPV (95% ДИ *) Значение P

край печени 80.5 (0,70, 0,88) 64,71 (0,46, 0,79) 84,62 (0,74, 0,91) 57,89 (0,41, 0,73) 0,000
Поверхность печени 51,22 (0,40, 0,6479) 91,12 (0,75, 0,97) 93,33 (0,81, 0,98) 43,66 (0,32, 0,55) 0,000
текстура печени 72 (0,61, 0,81) 70,6 (0,52, 0,84)
) 0,74, 0,92) 51,06 (0,36, 0,65) 0,000
размер печени 14.63 (0,08, 0,24) 79,41 (0,61, 0,90) 63,16 (0,38, 0,82) 27,83 (0,19, 0,38) 0,430
Размер селезенки 9,76 (0,04, 0,18) 90 (0,78, 0,98) 80 (0,44, 0,96) 30,28 (0,22, 0,39) 0,499
Диаметр воротной вены 4,88 (0,01, 0,12) , 0,3 ) 0,190

PPV: положительная прогностическая ценность.
NPV: отрицательная прогностическая ценность.
(95% ДИ *): внутренняя достоверность 95%.
P значение: критерий хи-квадрат P значение.
: Невозможно вычислить, потому что одна из клеток содержит «ноль».
4. Обсуждение

Хроническое заболевание печени — это спектр проявлений заболевания, приводящих к циррозу. Текущие разработки и усовершенствования методов лечения и лечения имеют подчеркнули необходимость быстрой диагностики ХЗЛ для выявления бессимптомных пациентов в популяции с высоким риском, например, из-за высокой распространенности вирусного гепатита, и, следовательно, обеспечения лучшего результата для пациентов.Точная оценка степени поражения печени при фиброзе или циррозе до того, как компенсация станет клинически очевидной, имеет решающее значение для лечения, прогноза и наблюдения. Неинвазивные методы оценки признаков CLD включают маркеры серологического фиброза, такие как фиброзный тест, индекс отношения аспартатаминотрансферазы к тромбоцитам (APRI) и радиологическое изображение [11]. Эти тесты считаются совершенными и идеальными только в том случае, если они просты, доступны дешево и демонстрируют высокую точность.

В настоящем исследовании мы попытались разработать упрощенную систему оценки, основанную на ультразвуковых параметрах, которые обычно оцениваются в сонографических исследованиях и, вероятно, будут затронуты в ходе ХЗЗ, например, морфологический вид печени и размер печени, воротной вены и селезенки.Баллы по УЗИ сравнивали с гистопатологическими результатами биопсии. В ряде исследований ультразвуковое исследование использовалось для диагностики и определения стадии хронического заболевания печени с использованием различных методов, таких как обычная шкала серого и допплерография [12, 13], для сложной техники транзиторной эластографии и использования контрастного вещества [11, 14]. . Gaiani et al. [13] обследовали пациента с хроническим заболеванием печени на наличие компенсированного цирроза с использованием системы ультразвуковой оценки и достигли чувствительности и специфичности 78.7% и 80,2% соответственно. Сравнение предыдущих исследований с использованием ультразвуковых показателей для оценки хронического заболевания печени показано в таблице 4.

Специфичность 9047

Исследование Количество пациентов Характеристики Чувствительность

Gaiani et al. [13] 1997 212 Оценка в США, включающая семь морфологических и гемодинамических параметров печени 82% 79%
Hung et al.[8] 2003 210 Оценка в США, включающая поверхность печени, паренхиму, структуру сосудов и размер селезенки Цирроз, связанный с ВГВ 77,8%
Цирроз, связанный с ВГС 82,4%
Цирроз, связанный с ВГВ 92,5%
ВГС- родственный цирроз 70,7%
Choong et al. [15] 2012 156 Оценивались три функции печени 53% (комбинированная оценка поверхности и края печени) 94% (комбинированная оценка поверхности и текстуры)
Afzal et al.2013 116 Система оценки США на основе шести переменных Морфология печени 90,3% (стадия)
84,1% (степень)
Морфология печени + размер печени, селезенки и PV
44,4% (стадия)
41,5% ( степень)
Морфология печени 47,7% (стадия)
44,1% (степень)
Морфология печени + размер печени, селезенки и PV
88,6% (стадия)
91,2% (степень)

Наши результаты показывают высокую чувствительность и PPV морфологической сонографической оценки печени для определения стадии и степени ХЗП, соответственно, что подтверждает ее как диагностическую стратегию скрининга.Две группы фиброза печени — легкий / без фиброза и умеренный / тяжелый фиброз / цирроз — можно было бы дифференцировать с помощью этой системы оценок с высокой чувствительностью и PPV. Вероятно, это связано с тем фактом, что упрощенная система баллов в настоящем исследовании оценивала результаты по трехуровневой шкале, то есть 0, 1 и 2, по сравнению с другими исследованиями [15], в которых результаты оценивались по трехуровневой шкале. 4-балльная шкала от 0 до 4.

Из трех переменных морфологии печени оценка поверхности печени показала специфичность, равную 86.3% для стадии фиброза и 91,1% для степени воспаления. Результат согласуется с другими исследованиями, которые показали высокую специфичность нодулярности поверхности [16]. В этом проспективном исследовании было обнаружено, что край печени имеет высокую чувствительность и специфичность для выявления фиброза печени и степени воспаления и отличается от других исследований, в которых не было обнаружено, что край печени является специфичным для оценки фиброза печени [7].

В этом исследовании пороговое значение ультразвуковой оценки составляло 2 для морфологии печени (категория A) и 3 для комбинации морфологии и размеров (категория B).Оценка морфологии печени с использованием 3 переменных обеспечила чувствительность 90,3%, но чувствительность 44,4% была достигнута, когда были оценены все 6 переменных, и она ниже, чем при использовании 4 переменных [8]. Пациенты с клинически декомпенсированной ХЗП были исключены в настоящее исследование, чтобы максимизировать эффективность ультразвукового исследования. Но в дополнение к американским признакам для оценки паренхимы печени у бессимптомных пациентов также оценивались признаки, соответствующие прогрессирующему заболеванию печени, такие как увеличение селезенки, сморщенная печень и портальная гипертензия.Число пациентов, у которых по гистопатологическим данным был диагностирован фиброз IV стадии, в настоящем исследовании составляет 19 (16,4%), тогда как при ультразвуковом исследовании частота небольших сморщенных участков печени и спленомегалии составляет 8 (7%) и 10 (8,6%), соответственно.

Это исследование имеет несколько ограничений. Результаты исследования показывают высокую чувствительность, но специфичность низкая, и, следовательно, необходимы дальнейшие исследования для повышения точности диагностики. Это может быть достигнуто путем рассмотрения таких факторов, как вариабельность внутри и между наблюдателями, обеспечение качества техники и оборудования для ультразвукового исследования.Поскольку гистология печени была принята в качестве золотого стандарта в этом исследовании, нельзя исключать возможность ошибок отбора проб и вариабельности результатов биопсии между и внутри наблюдателей, что также могло повлиять на наши результаты.

Наличие стеатоза печени значительно влияет на внешний вид паренхимы печени, но это открытие не было оценено в американской оценке исследуемой группы.

5. Заключение

Упрощенная система ультразвуковой оценки, оцененная в нашем исследовании, клинически актуальна и воспроизводима для дифференциации пациентов с ХЗП с легким или отсутствующим фиброзом, от умеренного до тяжелого фиброза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

© Copyright 2019 Все права защищены

Публикации не следует рассматривать как врачебные рекомендации.

Предупреждаем: прежде чем воспользоваться рецептом, посоветуйтесь с врачом.